Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bartosz Romaniak, działający pod firmą: ROMI Bartosz Romaniak, adres: ul. Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343584889, REGON: 386681848 ustanawia niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – dalej jako Regulamin.

Słowniczek Regulaminu

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Strona – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://scriptoria.pl/
 2. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 4. Usługodawca – ROMI Bartosz Romaniak, adres: ul. Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343584889 , REGON: 386681848,
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca os osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 5. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
 • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Korzystanie z tych Usług oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie Usługobiorcy do przestrzegania Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony do celów sprzecznych z Regulaminem, wykorzystywania Środków komunikacji elektronicznej do destabilizowania Strony i systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość wykonywania prac mających na celu konserwację i stabilizację systemu teleinformatycznego. Takie prace mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony. Usługodawca będzie deklaruje, że będzie starał się o takich pracach informować na Stronie w rozsądnym czasie przed podjęciem tych prac.

Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę 1) sklepu internetowego 2) formularza kontaktowego.

Wymagania techniczne

Usługobiorca, aby korzystać z wszystkich możliwości Strony powinien posiadać:

 1. urządzenie mobilne (telefon, tablet) lub komputer,
 2. prawidłowo funkcjonującą skrzynkę e-mail,
 3. przeglądarkę internetową (aktualna):
 • CHROME
 • FIREFOX
 • INTERNET EXPLORER
 • OPERA
 • SAFARI
 • MICROSOFT EDGE

Zobowiązanie Usługobiorcy w zakresie treści naruszających prawo

Zobowiązaniem Usługobiorcy przy korzystaniu ze Strony objęte jest niedostarczanie na nią treści o charakterze naruszającym prawo, ogólne normy społeczne lub dobra osób trzecich.

Usługa sklepu internetowego

Usługodawca świadczy na Stronie usługę sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży realizowana za pośrednictwem sklepu internetowego realizowana jest na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym na stronie https://scriptoria.pl/regulamin-sklepu/, który stanowi wzorzec umowny, to znaczy kształtuje wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Strony. Jest on właściwy w sprawach dotyczących zawartej umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

Usługa formularza kontaktowego

Usługodawca świadczy na Stronie. usługę formularza kontaktowego.

Usługa formularza kontaktowego realizowana jest na stronie https://scriptoria.pl/#kontakt.

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez Usługodawcę (np. nieprawidłowe działanie Strony) można kierować na adres e-mail kontakt@scriptoria.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. Powinna ona zawierać opis przyczyny złożonej reklamacji, datę i godzinę nastąpienia przyczyny oraz oznaczenie Usługobiorcy wraz z jego adresem e-mail.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że staną na drodze temu trudne do przezwyciężenia przeszkody.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje wynikające z zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy realizować na zasadach wskazanych regulaminie dostępnym na stronie https://scriptoria.pl/regulamin-sklepu/ (reklamacje dot. sprzedanych produktów).

Prawa autorskie i własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały i treści zawarte na Stronie są własnością Usługodawcy lub Usługodawca korzysta z nich na podstawie prawa.
 2. Żadne materiały i treści zawarte na Stronie, ani ich części nie mogą być powielane, kopiowane lub rozpowszechniane w żadnej formie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych dostępne są w zakładce Ochrona danych osobowych – https://scriptoria.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwym są ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne akty prawne właściwe w sprawie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana pozostanie bez wpływu na czynności zdziałane na podstawie dotychczas obowiązującej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na Stronie.

Data ogłoszenia Regulaminu: 01 kwietnia 2021 r.