Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego scriptoria.pl

Spis treści:

I           Słowniczek Regulaminu

II          Postanowienia ogólne

III         Zasady korzystania ze sklepu

IV        Zawarcie Umowy

V         Sposób i termin zapłaty

VI        Dostawa i odbiór

VII       Wady i reklamacje

VIII      Prawo odstąpienia

IX         Gwarancja

X          Postanowienia końcowe

I Słowniczek Regulaminu

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; w kontekście korzystania ze Sklepu internetowego jest nim Właściciel sklepu.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Konto – profil Użytkownika stworzony w Sklepie internetowym, zawierający informacje o Użytkowniku oraz dokonanych przez niego zakupach w Sklepie internetowym.
 5. Polityka prywatności – dokument opracowany przez Administratora danych osobowych opisujący zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem scriptoria.pl; Regulamin dostępny jest pod linkiem https://scriptoria.pl/regulamin-sklepu/.
 7. Sklep internetowy – platforma stworzona przez Właściciela sklepu umożliwiająca przeglądanie produktów oferowanych przez Właściciela sklepu oraz ich kupowanie na odległość przy wykorzystaniu sieci Internet dostępna pod adresem: https://scriptoria.pl/.
 8. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym.
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Właściciela sklepu zawarta między Właścicielem sklepu a Użytkownikiem.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. – Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 11. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.
 12. Właściciel sklepu – Bartosz Romaniak, działający pod firmą: ROMI Bartosz Romaniak, adres: ul. Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343584889 , REGON: 386681848.
 13. Zamówienie – produkty wybrane przez Użytkownika w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy.
 14. Złożenie zamówienia – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające jej istotne elementy.

II Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Właściciela sklepu przy wykorzystaniu sieci Internet.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników.
 2. Regulamin określa:
 1. sposób dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
 2. zasady zawierania Umów,
 3. zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego w zakładce „Regulamin świadczenia usług”.
 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez zakładkę na stronie Sklepu internetowego pod nazwą: „Regulamin”.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika dostępna jest poprzez zakładkę na stronie Sklepu internetowego pod nazwą: „Polityka prywatności”.
 4. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Produkty prezentowane na zdjęciach mogą różnić się od postaci rzeczywistej, wskazane jest w związku z tym zapoznanie się z parametrami technicznymi produktu.

III Zasady korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego,
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 4. niewykorzystywania Sklepu internetowego do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, a także nieumieszczania w ramach Sklepu internetowego takiej informacji,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, nieobciążania serwerów Sklepu internetowego sztucznie generowanym ruchem.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu może on zostać pozbawiony prawa korzystania ze Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik podając informacje Właścicielowi sklepu, w tym poprzez formularze zawarte w Sklepie internetowym, podawać winien informacje zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 3. Podanie niedokładnych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia. W szczególności może to dotyczyć możliwości prawidłowego doręczenia przesyłki. W takim wypadku Właściciel sklepu deklaruje, iż podejmować będzie próbę ustalenia potrzebnych do realizacji zamówienia danych, ale w przypadku braku możliwości ich ustalenia – zastrzega sobie prawo odmowy jego realizacji.

IV Zawarcie Umowy

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, który może być osobą fizyczną lub prawną albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną a Właścicielem sklepu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Użytkownik zaznacza odpowiednie elementy na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnia odpowiednie formularze dostępne na stronie Sklepu internetowego (zamówienie on-line).
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 4. Właściciel sklepu przystępuje do realizacji zamówienia złożonego w dni wolne od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Złożenie zamówienia inicjowane jest poprzez dokonanie przez Użytkownika wyboru produktu z oferty Sklepu internetowego, co następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik może dodać do koszyka różne oferowane produkty w różnej liczbie poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk odpowiednią ilości razy.
 6. Dodane do koszyka produkty Użytkownik może sprawdzić poprzez kliknięcie w przycisk „Zobacz koszyk” po rozwinięciu zakładki z symbolem koszyka.
 7. Wybranie przycisku „Zamówienie” powoduje odesłanie do modułu pozwalającego na Złożenie zamówienia. W module tym Użytkownik może:
 1. dokonać zalogowania na swoje Konto lub wypełnić dane potrzebne do realizacji Umowy,
 2. wybrać sposób zapłaty.

W module tym Użytkownik potwierdza przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności.

 1. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
 1. przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy,
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,
 1. Do momentu Złożenia zamówienia, co następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych. W przypadku braku ich wypełnienia – reakcją Sklepu internetowego będzie podświetlenie na kolor czerwony niewypełnionych pól formularza.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, co następuje poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”, stanowi ofertę Użytkownika złożoną Właścicielowi sklepu, której przedmiotem jest zawarcie Umowy dotyczącej Zamówienia zgodnie z treścią Regulaminu.
 1. Po Złożeniu zamówienia przez Użytkownika zgodnie z punktem 11, Użytkownik otrzyma na wskazany przez niego w procedurze złożenia zamówienia adres e-mail informację zawierającą:
  1. przedmiot Zamówienia,
  2. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, w tym koszty dostawy,
  3. wybraną metodę płatności,
  4. wybrany sposób dostawy,
  5. czas dostawy,
  6. dane teleadresowe Użytkownika.
 1. Przesłanie przez Właściciela sklepu wskazanej w punkcie 12 powyżej informacji oznacza przyjęcie przez Właściciela sklepu oferty kupna. Tym samym dochodzi między Użytkownikiem a Właścicielem sklepu do zawarcia Umowy zgodnie z treścią Zamówienia oraz Regulaminu.
 2. Właściciel sklepu dokumentuje zawarcie i wykonanie Umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa poprzez wydanie dokumentów zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT w zależności od zamówienia Użytkownika. Dowód zakupu dołączany jest do przesłanego Zamówienia.
 3. Do Umów zawieranych przez Użytkownika będącego Konsumentem stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

V Sposób i termin zapłaty

 1. Użytkownik uiszcza zapłatę za Zamówienie przez:
  1. wpłatę na rachunek bankowy Właściciela sklepu (szybki przelew bankowy) obsługiwany przez PayPro Spółkę Akcyjną – właściciela serwisu płatności24.pl, dotpay.pl
  2. wpłatę na rachunek Właściciela sklepu (przelew tradycyjny na podany nr rachunku),
  3. za pośrednictwem karty kredytowej w serwisie obsługiwanym przez PayPro Spółkę Akcyjną – właściciela serwisu płatności24.pl, dotpay.pl
  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym przedmiotu Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty – „Przelew tradycyjny”, Użytkownik ma 7 dni na zapłatę za Zamówienie. Termin liczony jest zgodnie z zasadami wyrażonymi w Kodeksie cywilnym. We wskazanym terminie przelew musi zostać zaksięgowany na rachunku Właściciela sklepu. Upływ terminu bez zapłaty traktowany będzie jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Użytkownika. W związku z tym Zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Właściciel sklepu we współpracy z bankiem Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, umożliwia Użytkownikom dokonanie zakupu na raty. Warunki sprzedaży ratalnej określa umowa, która zawierana jest przez Alior Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie z Użytkownikiem. Umowa kredytowa zostanie Użytkownikowi udostępniona przez Alior Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przed jej zawarciem w toku procesu uzyskiwania kredytu. Zasadnicze zasady udzielania kredytu przez Alior Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie określone zostały w linku Raty w serwisie www oraz Proces raty online. Demonstrują one podstawowe warunki niezbędne do otrzymania Kredytu. Wymogi formalne stawiane Kredytobiorcom określone są w § 4 Regulaminu udzielania kredytów na zakup towarów/usług oraz pożyczek w kanale on-line, który znajduje się w linku. Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podstawowe informacje dotyczące kredytu ratalnego on-line udostępnia w formie pytań i odpowiedzi (FAQ) na stronie: https://raty.aliorbank.pl/faq-kredyt/).
 4. Proces udzielenia kredytu w kanale on-line jest prowadzony w oparciu o elektroniczny formularz wniosku o kredyt. W toku dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w razie wybrania przez Użytkownika opcji płatności kredytem, Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do serwisu Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, gdzie udostępniony będzie formularz wniosku i realizowane będą dalej kroki zmierzające do udzielenia kredytu (zawarcia umowy o kredyt z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie).
 5. Podkreślenia wymaga, że proces udzielenia kredytu przez Alior Bank Spółkę Akcyjną w Warszawie ma na celu uzyskanie przez Użytkownika kredytu, którego środki trafią bezpośrednio do Właściciela sklepu. W związku z tym nie będą to środki pozostające w dyspozycji Użytkownika (nie trafią na jego rachunek) – kredyt będzie bezpośrednio finansował zakup dokonywany przez Użytkownika.
 6. Zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który zawrze umowę kredytu na zakup towarów oferowanych przez Właściciela sklepu, ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od kredytu w ciągu 14 dni od dania zawarcia umowy o ten kredyt. W przypadku, gdy umowa kredytu nie zawiera elementów określonych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, Pożyczkobiorca może odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez Bank wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Pożyczkobiorca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w placówce Banku lub kontaktując się z Contact Center Banku lub przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres korespondencyjny Banku: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki. W związku z tym wysokość odsetek umownych należnych w stosunku dziennym wynosi 0,00 PLN.
 7. Ceny produktów podane w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie Rzeczpospolitej Polskiej – polskim złotym. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Użytkownika nie ulegnie zmianie.

VI Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od przesłania Użytkownikowi informacji, o której mowa w Rozdziale IV pkt 12. Jest to czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione ze względu na brak zaksięgowania na rachunku Właściciela sklepu płatności za Zamówienie i koszty wysyłki.
 2. Zamówienie jest dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 4. Przewidywany czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej to 5 dni roboczych, od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 5. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub ROHLIG SUUS.
 6. Koszty przesyłki Zamówienia ponosi Użytkownik, o czym Użytkownik zostaje poinformowany w toku składania Zamówienia.
 7. W przypadku uszkodzenia opakowania, w którym dostarczane jest Zamówienie, Użytkownik powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Użytkownika i kuriera.

VII Wady i reklamacje

 1. Produkty oferowane przez Właściciela sklepu są fabrycznie nowe, stanowią wytwór jego działalności. Właściciel sklepu ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi produktu bez wad.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku zaistnienia wad Użytkownik może realizować uprawnienia z rękojmi na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa (dokonać reklamacji). W przypadku Użytkownika dokonującego nabycia przedmiotu Umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawnienia z rękojmi są wyłączone.
 3. Reklamację Użytkownik może złożyć drogą pocztową listem poleconym, przesyłką kurierską lub w drodze mailowej na adres: kontakt@scriptoria.pl, opisując dokładnie wadę i załączając dokumenty zdjęciowe obrazujące wadę. Przesyłka powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny Właściciela sklepu i zawierać dopisek „Reklamacja”.
 4. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu przesyłki zawierającej reklamację. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Właściciel sklepu zrealizuje wskazane roszczenia Użytkownika.

VIII Prawo odstąpienia

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 od wydania rzeczy sprzedanej Użytkownikowi.
 2. Prawo odstąpienia realizowane jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i jego wysłanie na adres Właściciela sklepu lub drogą mailową na adres: kontakt@scriptoria.pl. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku przesłania formularza odstąpienia drogą elektroniczną, Właściciel sklepu potwierdzi niezwłocznie otrzymanie formularza na swoją skrzynkę mailową.
 3. Użytkownik będący Konsumentem wykonujący prawo odstąpienia ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni na adres Właściciela sklepu Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec, na własny koszt i ryzyko.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy stanowi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Właściciel Sklepu dokona Użytkownikowi będącemu Konsumentem zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu ww. Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Właściciel sklepu ma obowiązek zwrócić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, chyba że Właściciel sklepu niezwłocznie oświadczy wobec Użytkownika będącego Konsumentem, że wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od ww. Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący Konsumentem, względnie dokona za zgodą Użytkownika zwrotu na podane przez Użytkownika będącego Konsumentem konto bankowe. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Właściciela Sklepu.

IX Gwarancja

 1. Właściciel sklepu udziela 12-miesięcznej gwarancji na produkty oferowane w Sklepie internetowym. Właściciel sklepu deklaruje, że produkty są wolne od wad, przez które rozumie się wady zmniejszające wartość produktu lub jego użyteczność, a także uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty wydania Zamówienia.
 3. Gwarancja obejmuje elementy konstrukcyjne produktu, mocowania, prowadnice szuflad. Gwarancja nie obejmuje powierzchni lakierowanych oraz zastosowanego oświetlenia.
 4. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia,
  2. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub osób trzecich albo działaniem sił zewnętrznych,
  3. uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
  4. uszkodzenia powstałe na skutek umyślnego uszkodzenia produktu.
 5. Gwarancja nie przysługuje w przypadku użytkowania produktu do celów zarobkowych.
 6. W przypadku zaistnienia wady objętej gwarancją nabywca produktu powinien zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od jej powstania pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji drogą pocztową listem poleconym, przesyłką kurierską lub w drodze mailowej na adres: kontakt@scriptoria.pl. Zgłoszenie powinno obejmować opis stwierdzonej wady oraz dokumentację zdjęciową stwierdzonej wady.
 7. Warunkiem realizacji gwarancji jest posługiwanie się przez nabywcę produktu dowodem zakupu.
 8. Właściciel sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia oceni wadę i w przypadku jej uznania w ciągu 30 dni usunie wadę. Jeżeli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy, termin ten ulegnie stosownemu przedłużeniu. Właściciel sklepu dołoży należytej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.
 9. Uprawnienia z niniejszej gwarancji będą wykonywane na terenie Polski.
 10. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Właściciela sklepu, który może naprawić produkt poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części lub wymianę.

X Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia realizację Zamówienia. Właściciel sklepu umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu Zamówienia.
 2. Do Umowy stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ustawę o Prawach konsumenta, Kodeks cywilny lub inne właściwe regulacje prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów. W przypadku ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy wg siedziby Właściciela sklepu.
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany.
 6. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do:
 1. dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego,
 2. wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty,
 3. przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych,

co pozostaje bez wpływu na prawa podmiotów, które zawarły Umowę przed dokonaniem ww. zmian.

Regulamin obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2021 r.